plakat projketu Wymiana na terenie gminy Tokarnia nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych

Gmina Tokarnia realizuje projekt pn. „Wymiana na terenie gminy Tokarnia nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych”  w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt zakończony w listopadzie 2019 roku.

Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr.

Przedmiotem projektu jest wymiana 25 starych nieekologicznych piecy węglowych w budynkach mieszkalnych na nowe niskoemisyjne piece na biomasę lub paliwa gazowe, za pomocą systemu dopłat do wymiany pieców oraz modernizacji wewnętrznej instalacji dla właścicieli budynków, za pomocą systemu dopłat do wymiany pieców oraz modernizacji wewnętrznej instalacji dla właścicieli budynków.

Zasady dofinansowania:

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie wynosiło :

  • a.      550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
  • b.     500 zł/kW dla zapotrzebowania  powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
  • c.      450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
  • d.     400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie

Maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła nie więcej niż 8 000 zł/ kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego. W przypadku konieczności poniesienia kosztów na modernizację instalacji wewnętrznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzenia, w ramach projektu istnieje możliwość otrzymania dotacji do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego, ale nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.  W ramach realizacji zadania beneficjenci ostateczni będą zobowiązani (warunek dostępowy) do poddania się ocenie energetycznej. W przypadku budynków jednorodzinnych, posiadających wartość wskaźnika EP H+W powyżej 150 kWh/(m2 x rok), odbiorcy ostateczni będą zobowiązani do przeprowadzenia modernizacji energetycznej budynku, w zakresie wskazanym przez audytora.

 Celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie gminy Tokarnia. Bezpośrednim celem projektu jest redukcja niskiej emisji pyłów PM10 o 99,58% oraz PM2.5 o 98,99% oraz CO2 o 79,91% do 30.11.2019 r. Bezpośrednim efektem rzeczowym realizacji projektu jest likwidacja 25 starych, niskosprawnych kotłów na paliwa stałe i zastąpienie ich ekologicznymi piecami na biomasę lub paliwa gazowe. Długofalowe oddziaływanie projektu będzie związane poprawą jakości życia mieszkańców gminy Tokarnia, dzięki poprawie jakości powietrza i co się z tym wiąże mniejszymi zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzi, spowodowanymi zanieczyszczonym powietrzem.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są zobowiązane do zapoznania się z regulaminem Projektu.

 Do pobrania:  Regulamin Projektu.