ilustracja dodatek osłonowy

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Jeżeli wniosek zostanie złożony do końca stycznia 2022r., wypłata dodatku osłonowego zostanie wypłacana w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022r.

Osoby, które nie złożą wniosku do 31 stycznia 2022r., nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie, składając wniosek maksymalnie do 31 października 2022r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku będzie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022r.
  Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać:

  • osobiście w formie tradycyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
    za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (Portal ePUAP) wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:

  • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę;
  • w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
 

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

  • Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:
  • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1150/1 437,50 zł*

* Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać:

pod numerem telefonu: (12) 274 70 63  oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tokarni.
na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania oraz https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy.

ilustracja Programu Asystent Rodziny

Gmina Tokarnia podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr NR 127/AR/FP/2021, w ramach której zostały przyznane środki finansowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Dodatek do wynagrodzenia przysługuje asystentowi rodziny, który na dzień ogłoszenia „Programu asystent rodziny na rok 2021” pracował na stanowisku asystenta rodziny, proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Rozpoczęcie realizacji zadania na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny ustalono na 22 października 2021 r., zakończenie zadania na 31 grudnia 2021 r. a zakończenie finansowe realizacji zadania na 31 grudnia 2021 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Gmina Tokarnia otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

Całkowity koszt realizacji zadania od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. szacuje się na kwotę 17094,00 zł (słownie: siedemnaści tysięcy dziewięćdziesiąt cztery  złote 00/100).

GOPS w Tokarni

ilustracja

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym oraz spadkiem temperatury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni zwraca się do Państwa z apelem.

plakat programu Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni informuje, że w ramach umowy z CARITAS Archidiecezji Krakowskiej realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

ilustracja Wspieraj Seniora

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tokarni informuje, że przystąpił do programu "Wspieraj Seniora". Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 22 505 11 11. Więcej informacji o programie można uzyskać pod numerem telefonu 12 274 70 63.