plakat programu Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

logo Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni informuje, iż rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym -   Podprogram 2021 Plus.

Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów mogą otrzymywać osoby/rodziny których miesięczny dochód netto nie przekracza 220% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomoc społecznej tj.:

 • 1707,20 zł dochód dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1 320,00 zł na osobę w rodzinie.

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ zobowiązane są skontaktować z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  (telefonicznie po numerem telefonu /012/ 274 70 63 lub osobiście) w celu spisania skierowania i sprawdzenia sytuacji dochodowej swojej rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia celem zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

W ramach Podprogramu 2021 Plus osoby zakwalifikowane otrzymają artykuły spożywcze których maksymalna wartość może wynieść ok 9,20 kg na osobę, w tym:

 • powidła śliwkowe - 0,3 kg
 • makaron jajeczny świderki - 2 kg
 • mleko UHT - 2 l
 • szynka wieprzowa mielona - 0,9 kg
 • cukier biały - 2 kg
 • olej rzepakowy - 2 l

Termin rozpoczęcia realizacji dostaw poszczególnych artykułów spożywczych będzie uzależniony od terminu zawarcia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa umów z wykonawcami zamówień na dostawy poszczególnych artykułów spożywczych oraz umów z organizacjami partnerskimi.  

Kierownik GOPS w Tokarnia Aleksandra Majerek-Zięba

ilustacja informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni przeprowadza diagnozę potrzeb w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują:

 1. kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,
 2. motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
 3. nabywanie umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych,
 4. asystowanie w codziennych czynnościach życiowych,
 5. wspieranie psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

Niniejsza ankieta ma na celu uzyskanie informacji czy istnieje na terenie Gminy Tokarnia potrzeba udzielania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

https://forms.gle/WSVp3njdfeDWdgrh9

Aleksandra Majerek - Zięba
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tokarni

ilistracja posiłek

Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu" polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego  w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

ilustracja pomoc Ukrainie

Podmioty i osoby fizyczne , które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa mogą otrzymać świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł za osobę dziennie.

Kwota ta może być podwyższona przez wojewodę w przypadku zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy lub gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy GOPS.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy w złożonym wniosku podano nieprawdę.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni.

We wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W przypadku wnioskowania o przedłużenie przyznania świadczenia powyżej 60 dni należy szczegółowo uzasadnić wniosek. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tokarni, 32-436 Tokarnia 380, w godzinach pracy ośrodka. Kontakt telefoniczny: tel. 12 3728239.

Wzór wniosku do pobrania